Etički kodeks

ICF je posvećen održavanju i promovisanju izvrsnosti u koučingu. Stoga, ICF očekuje da se svi članovi i akreditovani koučevi (koučevi, koučevi-mentori, koučevi-supervizori, koučevi-treneri ili polaznici obuka) pridržavaju elemenata i principa etičkog ponašanja: da budu kompetentni i da efikasno integrišu ključne kompetencije ICF-a u svoj rad. 

U skladu sa osnovnim vrednostima ICF-a i ICF-ovom definicijom koučinga, Etički kodeks je osmišljen tako da pruži odgovarajuće smernice, standarde odgovornosti i primenjene standarde ponašanja za sve članove ICF-a i nosioce ICF-ovih ličnih akreditacija. Svi oni se obavezuju na pridržavanje sledećeg Etičkog kodeksa ICF-a:

I: Definicije

 • Koučing: Koučing je partnerstvo sa klijentima u podstičućem i kreativnom procesu koji ih inspiriše da ostvare maksimum ličnog i profesionanog potencijala.
 • ICF kouč: ICF kouč pristaje da primenjuje ICF-ove ključne kompetencije i  ponaša se odgovorno u skladu sa Etičkim kodeksom ICF-a.
 • Profesionalni koučing odnos: Profesionalni koučing odnos postoji kada je uključen koučing sporazum (uključujući ugovore) koji definiše odgovornosti svake uključene strane.
 • Uloge u koučing odnosu: Da bi se razjasnile uloge u koučing odnosu često je potrebno razlikovati klijenta i sponzora. U većini slučajeva, klijent i sponzor su ista osoba i stoga se zajedno nazivaju klijent. Međutim, u svrhu identifikacije, ICF definiše ove uloge na sledeći način:
 • Klijent/Kouči (Coachee): Osoba koja se nalazi u koučing odnosu sa svojim koučem.
 • Sponzor: Sponzor je subjekt (uključujući njegove predstavnike) koji plaća i/ili organizuje pružanje koučinga usluga. U svim slučajevima kada su klijent i sponzor različite osobe, ugovori o koučing angažovanju bi trebalo da jasno utvrde prava, uloge i odgovornosti i za klijenta i za sponzora.
 • Osoba u procesu mentorisanja (Mentee): Osoba koja se nalazi u mentorskom odnosu sa koučem-mentorom.
 • Osoba u procesu supervizije (Supervisee): Osoba koja se nalazi u supervizijskom odnosu sa koučem-supervizorom, odnosno je supervirizana od strane kouča-supervizora.
 • Polaznik: Polaznik je neko ko je uključen u koučing trening program ili radi sa koučom-supervizorom ili koučom-mentorom, kako bi naučio koučing proces ili poboljšao i razvio svoje koučing veštine.
 • Sukob interesa: Situacija u kojoj kouč ima privatni ili lični interes koji može da utiče na cilj njegovih ili njenih zvaničnih dužnosti kao kouča i profesionalca.

II: Standardi etičkog ponašanja ICF-a

1. Profesionalno ponašanje

Kao kouč:

 • U svim interakcijama ponašam se u skladu sa ICF-ovim Etičkim kodeksom, uključujući koučing obuku, mentorstvo u koučingu i supervizorske aktivnosti.
 • Obavezujem se da ću preduzeti odgovarajuće akcije koje imaju veze sa koučevima, trenerima ili koučevima-mentorima i/ili ću kontaktirati ICF kako bih ukazao na bilo koje kršenje ili moguće kršenje etičkih principa čim toga postanem svestan, bez obzira da li to uključuje mene ili druge ljude.
 • Komuniciram i utičem na razvoj svesnosti kod drugih (uključujući organizacije, zaposlene, sponzore i koučeve) povodom odgovornosti utvrđenim ovim Kodeksom.
 • Tokom profesionalnog rada uzdržavam se od protivzakonitih diskriminacija po osnovu starosti, rase, pola, etničke pripadnosti, seksualne orijentacije, religije, nacionalnog porekla ili posebnih potreba.
 • U svojim verbalnim i pisanim izjavama dajem istinite i tačne informacije o tome šta nudim kao kouč, o svojoj profesiji ili ICF-u.
 • Precizno predstavljam svoje kvalifikacije, stručnost, iskustvo, obuku, sertifikate i ICF-ove akreditacije pojedinaca.
 • Priznajem i poštujem napore i doprinose drugih i polažem pravo na vlasništvo samo nad svojim materijalom. Shvatam da u slučaju kršenja ovog standarda treća strana može da pokrene postupak protiv mene.
 • Stalno težim prepoznavanju ličnih tema koje mogu da ometaju, utiču ili su u sukobu sa mojim koučing aktivnostima ili profesionalnim koučing odnosima. Pravovremeno ću tražiti odgovarajuću stručnu pomoć i preduzeti potrebne akcije, uključujući i suspendovanje ili prekid koučing odnosa kada to činjenice i okolnosti zahtevaju.
 • Shvatam da se Etički kodeks odnosi na moj odnos sa koučing klijentima, koučijevima (coachees), polaznicima obuke, kao i na moj odnos sa osobama u mentorskom procesu (mentees) i osobama u supervizijskom procesu.
 • Sprovodim i izveštavam o istraživanjima sa kompetentnošću, iskrenošću, na osnovu priznatih naučnih standarda i adekvatnih smernica. Moje istraživanje će biti sprovedeno uz neophodnu saglasnost i odobrenje onih koji su u njega uključeni i sa pristupom koji će štititi učesnike od bilo kakve potencijalne štete. Sve istraživačke aktivnosti će biti sprovedene u skladu sa važećim zakonima zemlje u kojoj se istraživanje sprovodi.
 • Održavam, čuvam i odlažem svu evidenciju nastalu tokom mog koučing angažovanja, uključujući elektronske datoteke i prepiske, na način koji obezbeđuje poverljivost, sigurnost i čuvanje privatnosti u skladu sa svim važećim zakonima i sporazumima.
 • Koristim kontakt informacije članova ICF-a (email adrese, telefonske brojeve, itd.) samo na način i u meri koje je odobrio ICF.

2. Sukob interesa

Kao kouč, ja:

 • Nastojim da budem svestan bilo kakvog sukoba interesa ili potencijalnog sukoba interesa, otvoreno obelodanjujem svaki takav sukob i izražavam spremnost da se povučem kada se pojavi konflikt.
 • Uspostavljam granice rada internog kouča i sa zainteresovanim stranama sagledavam potencijalne sukobe interesa koji se mogu pojaviti između uloge kouča i drugih radnih uloga.
 • Objavljujem svom klijentu i sponzoru sve predviđene naknade od trećih strana koje mogu primiti za preporučivanje klijenata ili platiti da bih primio klijente.
 • Poštujem pravičan odnos kouč-klijent, bez obzira na oblik naknade.

3. Profesionalno ponašanje sa klijentima

Kao kouč:

 • Pod punom moralnom odgovornošću govorim istinu o potencijalnim vrednostima koučing procesa ili o sebi kao kouču, klijentima, potencijalnim klijentima ili sponzorima.
 • Pažljivo objašnjavam i nastojim da obezbedim da, pre ili na inicijalnom sastanku moj koučing klijent i sponzor(i) razumeju prirodu koučinga, prirodu i granice poverljivosti, finansijske aranžmane i bilo koje druge uslove koučing sporazuma.
 • Pre nego što započnem sa koučing odnosom imam jasan koučing sporazum o pružanju usluga sa klijentima i sponzorima i poštujem ovaj sporazum. Sporazum podrazumeva definisanje uloga, odgovornosti i prava svih uključenih strana.
 • Odgovoran sam za postavljanje jasnih, prikladnih i društveno-prihvatljivih granica koje regulišu fizičke ili bilo koje druge odnose koje mogu imati sa svojim klijentima ili sponzorima.
 • Izbegavam bilo kakve seksualne ili emotivne odnose sa trenutnim klijentima,  sponzorima ili polaznicima obuke, kao i sa osobama sa kojima sam u mentorskom ili supervizorskom procesu. Takođe, biću oprezan u pogledu moguće seksualne intimnosti između uključenih strana, uključujući moje saradnike i/ili asistente, te ću preduzeti odgovarajuće mere za rešavanje tog problema ili prekidanje angažovanja kako bi se obezbedilo sigurno okruženje.
 • Poštujem pravo klijenta da prekine koučing odnos u bilo kom trenutku tokom procesa, u skladu sa odredbama sporazuma. Pratiću znake da je došlo do promene u dobijenoj vrednosti za klijenta od koučing odnosa.
 • Ohrabrujem klijenta ili sponzora na promenu kouča, ako sam uveren da će klijent ili sponzor imati veću vrednost od rada sa drugim koučem, i predložiću svom klijentu da zatraži usluge drugih profesionalaca kada to smatram potrebnim ili odgovarajućim.

4. Poverljivost / privatnost

Kao kouč:

 • Održavaću najstrože nivoe poverljivosti informacija o klijentima i sponzorima, osim ako se drugačije ne zahteva zakonom.
 • Imam jasan dogovor o tome kako će se informacije iz koučing odnosa razmenjivati između kouča, klijenta i sponzora.
 • Kada delam kao kouč, kouč-mentor, kouč-supervizor ili -trener, sa klijentom i sponzorom, polaznikom obuke, osobom koju mentorišem ili superviziram, imam jasan dogovor o uslovima pod kojima se poverljivost može prekršiti (npr. nelegalna aktivnost; postupci u skladu sa važećim sudskim nalogom ili sudskim pozivom; kada postoji neposredna ili verovatna opasnost po svoj ili živote drugih, itd.) i osiguraću da klijent, sponzor, polaznik, osoba koju mentorišem ili superviziram, dobrovoljno i svesno pristanu u pisanoj formi na ovo ograničenje. Kada osnovano verujem da jedna od gore navedenih okolnosti postoji, moraću o tome da obavestim odgovarajuće organe.
 • Zahtevaću od svih koji u saradnji sa mnom pružaju podršku mojim klijentima da se pridržavaju ICF-ovog Etičkog kodeksa, Broja 26, Odeljka 4, Standarda poverljivosti i privatnosti, kao i svih drugih delova Etičkog kodeksa koji mogu biti primenljivi.

5. Kontinuirani razvoj

Kao kouč:

 • Obavezujem se na potrebu kontinuiranog i stalnog razvoja svojih profesionalnih sposobnosti.

 

III: ICF-ova zaloga etike

Kao ICF kouč, priznajem i pristajem da poštujem svoje etičke i zakonske obaveze prema svojim klijentima i sponzorima, kolegama i široj javnosti. Obećavam da ću se pridržavati ICF-ovog Etičkog kodeksa i primenjivati ove standarde sa onima sa kojima sam u koučing, mentorskom ili supervizorskom odnosu.

Ako prekršim ovaj etički zavet ili bilo koji deo ICF-ovog Etičkog kodeksa, slažem se da me ICF po vlastitom nahođenju može smatrati odgovornim za to. Takođe se slažem da moja odgovornost prema ICF-u za bilo kakvu povredu može uključivati sankcije, kao što je gubitak mog članstva u ICF-u i/ili mojih ličnih ICF akreditacija.

Za više informacija o procesu revizije etičkog ponašanja, uključujući i linkove za podnošenje žalbe, molimo kliknite ovde.

Usvojeno od strane ICF-ovog Globalnog odbora direktora juna 2015. godine.